Privatumo politika

Privatumo politika

 

1.              Bendrosios nuostatos

1.1           UAB „Teleoptima“ (toliau - Bendrovė) saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės vartotojų (toliau - Asmenys) privatumą.

1.2           Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šiose nuostatose, numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys (toliau - Politika). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3           Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

1.4           Asmenys yra laikomi susipažinusiais su Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

1.5           Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo („ADTAĮ“) tikslais, duomenų valdytoju yra laikomas Bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 182933680, buveinės adresas Kauno g. 35, Ukmergė

 

2.              Informacija, kurią Bendrovė renka apie asmenis

2.1           Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:

(a)        informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje elektroninėje parduotuvėje, adresu https://www.teleoptima.lt (toliau - Svetainė). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo, ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus;

(b)        susirašinėjimą tarp Asmenų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);

(c)         duomenis, susijusius su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;

(d)        Asmenų IP adresus.

2.2           Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais ir 6 dalyje numatytais tikslais.

2.3           Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.

2.4           Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus) nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

2.5           Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos, o jeigu Asmuo nėra prisiregistravęs elektroninėje parduotuvėje – 5 (penkeri) metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

 

3.              Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

(a)        Asmuo, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);

(b)        Asmuo duoda sutikimą;

(c)         sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;

(d)        siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus.

 

4.              Asmenų duomenų saugojimas

4.1           Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis. Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

4.2           Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

4.3           Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

 

5.              Asmenų teisės

5.1           Asmenys turi teisę:

(a)        būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

(b)        pateikę užklausą Bendrovei, elektroninio pašto adresu info@teleoptima.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

(c)         pateikus užklausą info@teleoptima.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsdama praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

5.2           Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 

6.              Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

 

7.           Kontaktinė informacija

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@teleoptima.lt

 

 

Loading...